خلاصه عملکرد پژوهشي  

به‌روز شده در: ۱۴۰۳/۴/۲۵
 • ۴۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۷ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۲/۳۹ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۵۶ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۳
 • ۳۵ H-Index
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۸۱۷۱ استنادات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳
 • ۶۵۹ مقالات
۲۰۰۳ ۲۰۲۳

۳۹%
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی (دانشکده)
۱۴%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۴%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ دانشگاه ‌فردوسی‌ مشهد در سال‌ ۱۳۶۷ با هدف‌ تأمین‌ و تربیت نیروی‌ انسانی‌ متخصص‌ مورد نیاز کشور در رشته اقتصاد‌ ، رشته مدیریت‌ ، رشته حسابداری تأسیس و سپس رشته حقوق و رشته علوم سیاسی ‌ به رشته های فوق اضافه گردید.

فعالیت‌های‌ آموزشی‌ دانشکده‌ علوم‌ اداری‌ و اقتصادی‌ مشهد از مهرماه‌ سال‌ ۱۳۶۷ با پذیرش‌۱۲۰ دانشجو در سه‌ رشته‌ی‌ کارشناسی:‌ اقتصاد بازرگانی، حسابداری‌ و مدیریت‌ بازرگانی آغاز شد. درسال‌های‌ بعد به‌ ترتیب‌ رشته‌‌های کارشناسی‌ حقوق‌، اقتصاد نظری‌ و مدیریت‌ دولتی‌ به رشته‌های قبلی اضافه شدند. توسعه فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی این دانشکده با تأسیس دوره‌های کارشناسی‌ ارشد علوم ‌اقتصادی‌ و کارشناسی‌ارشد (معادل‌) توسعه‌ی‌ اقتصادی‌ و برنامه‌‌ریزی‌ در سال‌ ۷۳ ادامه یافت. ایجاد دوره‌ی روزانه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی، دوره‌ی‌ شبانه ‌رشته‌های‌ کارشناسی‌ مدیریت‌ بازرگانی‌ و حقوق‌ درسال‌های‌ ۷۳و۷۴، کارشناسی‌ اقتصاد بازرگانی‌ در سال‌ ۷۶ و علوم‌ سیاسی‌ در سال‌تحصیلی‌ ۷۸، موجبات گسترش بیشتر فعالیت‌های آموزشی این دانشکده را فراهم نمود. سپس کارشناسی ارشد حسابداری در سال ۸۳، کارشناسی ارشد حقوق (گرایش جزا و جرم شناسی) در سال ۸۵، کارشناسی ارشد علوم سیاسی در سال ۸۵ و دکتری علوم اقتصادی در سال ۸۶ و دکتری مدیریت در سال ۸۷ و کارشناسی ارشد رشته‌های حقوق خصوصی و علوم سیاسی (روابط بین‌الملل) به دوره‌های تحصیلات تکمیلی دانشکده اضافه گردیدند. در حال حاضر تعداد ‌۱۷۷۰ نفر دانشجوی‌ دختر و پسر در دوره‌های‌ کارشناسی‌ (روزانه‌ و شبانه‌)، کارشناسی‌ ارشد و دکتری در این دانشکده مشغول‌ به‌تحصیل‌ هستند. همچنین مراکز پژوهشی اقتصاد شرق ایران و کشورهای همجوار در سال ۸۴ و مرکز مطالعات مدیریتی و بازار در سال ۸۶ تأسیس گردیدند. در سال ۱۴۰۰ با تاسیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی این رشته ها از دانشکده علوم اداری و اقتصادی جدا شده اند.

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal IF SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

گروه‌هاي آموزشي

اقتصاد

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: ۶۵۴ استنادات: ۸۱۲۴

مدیریت

 • اعضاء: ۱۸ مقالات: ۲۲۴ استنادات: ۲۲۷۴

حسابداری

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۶۴ استنادات: ۵۴۳

حقوق - غیر فعال

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۴ استنادات: ۰