ناهید بیژه
استاد تربیت بدنی و علوم ورزشی - فیزیولوژی ورزشی
گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده علوم ورزشی
دانشگاه فردوسی مشهد
Nahid Bijeh
Department of Exercise Physiology, Sports and Physical Education
Ferdowsi University of Mashhad

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۱۹۰ استناد
  • ۳۲ مقاله
  • ۱۲ G-Index
  • ۷ H-Index
  • ۸ مقالات نویسنده اول
  • ۱۸ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲ مقالات بین‌المللی
  • ۵/۹۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۶% ۲
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۹% ۳
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۵% ۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o