مسعود مینائی
دانشیار جغرافیا - سنجش از دوروسیستم اطلاعات جغرافیایی
گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
دانشگاه فردوسی مشهد
Masoud Minaei
Department of Geography, Letters and Humanities
Ferdowsi University of Mashhad

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۴۰۳ استناد
  • ۳۰ مقاله
  • ۱۹ G-Index
  • ۱۲ H-Index
  • ۶ مقالات نویسنده اول
  • ۱۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۲۵ مقالات بین‌المللی
  • ۱۳/۴۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۸۳% ۲۵
مقالات با همکاری بین‌المللی
۷%
خوداستنادی
۲۶% ۸
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۴۶% ۱۴
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar