بهروز حسنی
استاد بازنشسته مهندسی عمران - سازه
گروه مهندسی مکانیک، دانشکده مهندسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Behrooz Hassani
Department of Mechanical Engineering, Engineering
Ferdowsi University of Mashhad

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۵۶۴ استناد
  • ۵۳ مقاله
  • ۵۰ G-Index
  • ۲۰ H-Index
  • ۱۴ مقالات نویسنده اول
  • ۲۸ مقالات نویسنده مسئول
  • ۶ مقالات بین‌المللی
  • ۴۸/۱۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۱۱% ۶
مقالات با همکاری بین‌المللی
۲%
خوداستنادی
۳۹% ۲۱
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۵۲% ۲۸
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar