محمد قربانی
استاد اقتصادکشاورزی
گروه اقتصاد کشاورزی، دانشکده کشاورزی
دانشگاه فردوسی مشهد
Mohammad Ghorbani
Department of Agricultural Economics, Agriculture
Ferdowsi University of Mashhad

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۲۷ استناد
  • ۱ مقاله
  • ۱ G-Index
  • ۱ H-Index
  • ۱ مقالات نویسنده اول
  • ۱ مقالات نویسنده مسئول
  • ۰ مقالات بین‌المللی
  • ۲۷/۰۰ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۰% ۰
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۰% ۰
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۱۰۰% ۱
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar