سیدعلی کیمیایی
دانشیار مشاوره
گروه روانشناسی مشاوره و تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی
دانشگاه فردوسی مشهد
Seyed Ali Kimiaei
Education and Psychology
Ferdowsi University of Mashhad

خلاصه عملکرد مقالات Scopus

  • ۹۵ استناد
  • ۱۳ مقاله
  • ۹ G-Index
  • ۶ H-Index
  • ۰ مقالات نویسنده اول
  • ۴ مقالات نویسنده مسئول
  • ۱ مقالات بین‌المللی
  • ۷/۲۳ نسبت استناد به مقاله
    در همه سال‌ها
۷% ۱
مقالات با همکاری بین‌المللی
۰%
خوداستنادی
۱۵% ۲
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
۳۸% ۵
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

مجموعه Scopus

مجموعه Web of Science (ISI)o

مقالات Google Scholar